ΑΡΧΙΚΗ » ΙΟΝΙΟ- Ολοκληρωμένο Θαλάσσιο Παρατηρητήριο Ιονίου

ΙΟΝΙΟ- Ολοκληρωμένο Θαλάσσιο Παρατηρητήριο Ιονίου

Χρηματοδοτείται από: Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ελλάδα-Ιταλία” (2007 – 2013)

Το ΙΟΝΙΟ είναι ένα από τα πρώτα προγράμματα στην περιοχή της Μεσογείου, το οποίο εγκαθιστά στο πλαίσιο των θαλασσιών επιστημών, την λειτουργία ενός ολοκληρωμένου θαλάσσιου παρατηρητηρίου. Το ΙΟΝΙΟ έχει σχεδιαστεί για να παράγει σε συστηματική βάση νέα διαδραστικά προϊόντα και υπηρεσίες στη θαλάσσια επιστήμη. Οι βασικές δραστηριότητες και οι κύριοι στόχοι του είναι η συλλογή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, η ανάλυση δεδομένων, η μοντελοποίηση και η παραγωγή αριθμητικών προγνώσεων στην περιοχή της νότιας Αδριατικής και του βόρειου Ιονίου (SANI area).

Διάρκεια
2 Έτη από: 2 Ιανουαρίου 2012 έως: 31 Δεκεμβρίου, 2013

Συνεργάτες
Το πρόγραμμα ΙΟΝΙΟ περιλαμβάνει ερευνητές από τρία ινστιτούτα:

  • CMCC – Ευρώ-Μεσογειακό Κέντρο για την Κλιματική Αλλαγή
  • ENEA – Ιταλική Εθνική Υπηρεσία Νέων Τεχνολογιών, Ενέργειας και Βιώσιμης Οικονομικής Ανάπτυξης
  • ΕΛΚΕΘΕ – Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών

Μεταβείτε στην ενότητα Συνεργάτες της ιστοσελίδας

Γνωρίστε τους ανθρώπους από το πρόγραμμα ΙΟΝΙΟ

Γενική Περιγραφή

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός «Ολοκληρωμένου Θαλάσσιου Παρατηρητηρίου στο Ιόνιο», το οποίο  θα παράγει περιβαλλοντικές πληροφορίες σχετικά με την περιοχή της νότιας  Αδριατικής και του βόρειου Ιονίου (SANI area), ώστε να υποστηρίξει τις ασφαλέστερες θαλάσσιες μεταφορές και τη μείωση του κινδύνου ρύπανσης.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το πρόγραμμα θα αναπτύξει καινοτόμα προϊόντα και θα δημιουργήσει την υπηρεσία ΙΟΝΙΟ ώστε να επιτρέπεται η εύκολη πρόσβαση στις περιβαλλοντικές πληροφορίες και σε διαφορετικές εφαρμογές που σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια στις θαλάσσιες μεταφορές.

Τα προϊόντα του προγράμματος  ΙΟΝΙΟ θα έχουν προστιθέμενη αξία, καθώς θα δημιουργηθούν από προϊόντα της κεντρικής θαλάσσιας υπηρεσίας (Marine Core Service) της πρωτοβουλίας για την Παγκόσμια Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας (GMES). Οι εταίροι του έργου αυτού έχουν εν μέρει την ευθύνη διαχείρισης της ευρωπαϊκής υπηρεσίας GMES σε Μεσογειακό επίπεδο και ενώνουν τις δυνάμεις τους για να μεταδώσουν την πληροφορία σε περιφερειακό επίπεδο στην περιοχή SANI και να διαθέσουν αυτές τις πληροφορίες στους θαλάσσιους περιφερειακούς φορείς .

Αποτελέσματα Προγράμματος

Το πρόγραμμα ΙΟΝΙΟ θα αναπτύξει

  • Ένα σύστημα παρακολούθησης και πρόγνωσης για την περιοχή SANI που θα επιτρέψει τη διάδοση περιβαλλοντικών πληροφοριών υψηλής ανάλυσης στους πλέοντες στην περιοχή. Οι πληροφορίες αυτές θα αποτελούν τη βάση για την επιλογή της ασφαλέστερης πορείας από  πλοηγούς, την καλύτερη διαχείριση των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης από τους φορείς διάσωσης και για αυτούς που ανταποκρίνονται σε γεγονότα ρύπανσης. Οι παρατηρήσεις και οι προβλέψεις για τον άνεμο, το κύμα και τα ρεύματα συμπληρώνουν τα εθνικά δίκτυα παρατήρησης καθώς οι συνιστώσες του προγράμματος ΙΟΝΙΟ παρέχουν διαπεριφερειακές δυνατότητες παρακολούθησης.
  • Μια βάση δεδομένων που περιέχει τις παρατηρήσεις και τη μοντελοποίηση δεδομένων από το 2008 (μόνο για το μοντέλο) έως το τέλος του προγράμματος. Μια τέτοια βάση δεδομένων θα παρέχει τις απαραίτητες περιβαλλοντικές πληροφορίες για τη βιώσιμη ανάπτυξη των συστημάτων μεταφοράς στην περιοχή του προγράμματος, ακολουθώντας τις υποδείξεις της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική, που εγκρίθηκε πρόσφατα.
  • Μια δικτυακή πύλη για την καταλογογράφηση, την εξερεύνηση και την οπτικοποίηση της βάσης δεδομένων, τόσο σε πραγματικό χρόνο όσο και σε λειτουργία καθυστέρησης. Αυτή θα αποτελέσει τη βάση της υπηρεσίας ΙΟΝΙΟ για την ταχεία διάδοση των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών σε περιφερειακούς φορείς, για την βελτίωση της προσβασιμότητας και της ελκυστικότητας της περιοχής.
  • Ένα Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Έρευνα και Διάσωση που υπολογίζει την τροχιά των σωμάτων στην επιφάνεια και κάτω από την επιφάνεια και θα συντελέσει στην μείωση απώλειας ζωών από ατυχήματα πλοίων.
  • Ένα Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων για  την πορεία των πλοίων και την ασφάλεια, το οποίο θα περιλαμβάνει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα ανέμου, κυμάτων και  ρευμάτων που παρέχονται από το σύστημα μοντελοποίησης του προγράμματος ΙΟΝΙΟ για την προώθηση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας.
  • Ένα Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων για τη χαρτογράφηση κινδύνου ρύπανσης, το οποίο περιέχει πληροφορίες για τις πορείες πλοίων που διατρέχουν την περιοχή και την πιθανή διασπορά ρύπων κατά μήκος της τροχιάς επιχειρησιακών απορρίψεων που αξιολογήθηκαν χρησιμοποιώντας τις αναλύσεις από τα μοντέλα ανοιχτής θαλάσσης στην περιοχή SANI και στον κόλπο του Τάραντα.

Η υπηρεσία ΙΟΝΙΟ θα επαληθευτεί από τους θαλάσσιους εμπλεκόμενους φορείς της περιοχής του προγράμματος. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του προγράμματος ΙΟΝΙΟ θα συμβάλουν στο μελλοντικό διασυνοριακό σχέδιο θαλάσσιας στρατηγικής που θα ασχοληθεί με την αειφόρο ανάπτυξη των θαλάσσιων δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στη Μεσόγειο.